تگ های اختصاصی بلاگ اسکای
نمایش محتوای یادداشت ها
<post>
    <many>
        @id
        @pinStyleClass
        @title
        @content
        @date
        @time
        @year
        @month
        @day
        @href
        @authorProfileHref
        @authorName
        <author>
            @profileHref
            @name
        </author>

        <authorAvatar>
            @image
        </authorAvatar>

        <print>
            @href
        </print>
        @printHref
        <sharing>
            @url
        </sharing>

        <more> </more>
        <tag>
            <many>
                @href
                @name
                <separator></separator>

            </many>
        </tag>
        <commentLink>
            @href
            @popuphref
            @count
        </commentLink>
        <password>
            <passwordBox />
            <result>
                @message
            </result>

        </password>
        <like>
            @count
            @ajaxAction
        </like>
        <comment />
    </many>
    <paging />
</post>
نمایش محتوای صفحات
<staticPage>
    @title
    @content
    @href
    <password>
        <passwordBox />
        <result>
            @message
        </result>

    </password>
    <comment />
</staticPage>
نظرات یادداشت ها و صفحات
<comment>
    @commentCount
    <many>
        @id
        @text
        @authorName
        @authorWebsite
        @date
        @time
        <country>
            @flagImage
            @name
        </country>
        <rate>
            @plusCount
            @ajaxPlusAction
            @minusCount
            @ajaxMinusAction
        </rate>
        <reply>
            @text
        </reply>
        <gravatar>
            @image
        </gravatar>
    </many>
    <paging />
    <message>
        @text
    </message>

    <form>
        @ajaxAction
        <smiley> </smiley>
        <gravatarHelp>
            @message
        </gravatarHelp>
        <captcha />
        <nameBox />
        <emailBox />
        <websiteBox />
        <commentBox />
        <saveProfileBox />

    </form>
</comment>
لینک های روزانه
<dailylink>
    @caption
    <many>
        @title
        @url
        @date
        <description>
            @text
        </description>
    </many>
</dailylink>
لیست کامل لینک های روزانه
<dailylinkArchive>
    <many>
        @title
        @url
        @date
        @clickCount
        @description
    </many>
    <paging />
</dailylinkArchive>
پیوندها
<link>
    @caption
    <many>
        @title
        @url
        <description>
            @text
        </description>
    </many>
</link>
لیست موضوع بندی پست ها
<category>
    <list>
        @caption
        <many>
            @name
            @href
            <postCount>
                @count
            </postCount>
            <rss>
                @href
            </rss>
            <subCategory>
               <many />
            </subCategory>
            @rssHref
        </many>
    </list>
    <dropdown>
        @caption
        <many>
            @name
            @href
            <postCount>
                @count
            </postCount>
            <rss>
                @href
            </rss>
            <subCategory>
               <many />
            </subCategory>
            @whiteSpace
        </many>
    </dropdown>
</category>
ابر تگ
<tagCloud>
    @caption
    <many>
        @name
        @href
        @weight
    </many>
</tagCloud>
لیست نویسندگان پست ها
<author>
    <list>
        @caption
        <many>
            @name
            @href
            <profile>
                @href
            </profile>
            <postCount>
                @count
            </postCount>
            <rss>
                @href
            </rss>
            @rssHref
            @profileHref

        </many>
    </list>
    <dropdown>
        @caption
        <many>
            @name
            @href
            <profile>
                @href
            </profile>
            <postCount>
                @count
            </postCount>
            <rss>
                @href
            </rss>
        </many>
    </dropdown>
</author>
لیست عناوین صفحات ثابت
<staticPageList>
    @caption
    <many>
        @title
        @href
    </many>
</staticPageList>
شناسنامه صاحب وبلاگ
<about>
    @caption
    <authorAvatar>
       @image
    </authorAvatar>
    @description
    @profileHref
</about>
کد اختصاصی
<customHtml>
    @caption
    @html
</customHtml>
جستجو
<search>
    <searchBox />
    @caption
</search>
نتیجه جستجو
<searchResult>
    <many>
        @title
        @excerpt
        @date
        @href
    </many>
    @message
    <paging />
</searchResult>
عناوین جدیدترین یادداشت ها
<recentPost>
    @caption
    <many>
        @title
        @date
        @href
        <excerpt>
           @text
        </excerpt>

    </many>
</recentPost>
نظرسنجی
<poll>
    @id
    @caption
    @question
    <vote>
        @ajaxAction
        <many>
            @answer
            <selectBox />
        </many>
        <showResult>
            @ajaxAction
        </showResult>
        <expireDate>
            @message
        </expireDate>
    </vote>
    <result>
        <many>
            @answer
            @voteCount
            @votePercent
        </many>
        <message>
            @text
        </message>
        <back></back>
        @totalVotes
    </result>
</poll>
تماس با من
<contact>
    <form>
        <nameBox />
        <emailBox />
        <subjectBox />
        <messageBox />
        <captcha />
    </form>
    <result>
        @message
    </result>

</contact>
لیست کامل عناوین پست ها
<postArchive>
    <many>
        @title
        @date
        @time
        @href
        @visitCount
        @authorProfileHref
        @authorName
        @excerpt
    </many>
    <paging />
</postArchive>
لیست آرشیو ماهانه پست ها
<archive>
    <list>
        @caption
        <many>
            @date
            @href
            <postCount>
                @count
            </postCount>
        </many>
    </list>
    <dropdown>
        @caption
        <many>
            @date
            @href
            <postCount>
                @count
            </postCount>
        </many>
    </dropdown>
</archive>
تقویم
<calendar>
    @caption
    @date
    <many>
        <day>
            <on>
               @href
               @day
               @postCount
            </on>
            <off>
               @day
            </off>
        </day>
    </many>
</calendar>
صفحه بندی
<paging>
    @totalCount
    <many>
        <page>
           @href
           @number
        </page>
        <current>
           @number
        </current>
    </many>
    <nextPage>
        @href
    </nextPage>
    <prePage>
        @href
    </prePage>
</paging>
آمار
<stats>
    @caption
    @counter
</stats>
تگ های عمومی وبلاگ
<header />
@pollActionUrl
@pollResultActionUrl
@postLikeActionUrl
@commentActionUrl
@commentRateActionUrl
@blogTitle
@blogDescription
@blogUrl
@dailylinkArchiveHref
@postArchiveHref
@blogRssHref
@pageRssHref
@dailylinkRssHref
@mobileHref
@pageTitle
@profileContactHref
@contactHref